Privacy verklaring en cookie beleid

Privacy verklaring

Explosieven Veilig Nederland (EVN) acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij EVN veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. U kunt denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult of een email stuurt. Ook als u de website van EVN bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie (zie hiervoor cookiebeleid).

Dienstverlening EVN

Wij verwerken uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. 

Doeleinden en grondslagen

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

  • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen;
  • de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  • u berichten te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld;
  • onze dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft EVN passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens EVN diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is EVN met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Naast het beveiligen van de systemen, heeft niet iedereen toegang tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zo ingericht dat alleen díe informatie kan worden ingezien waarvoor men is geautoriseerd.

Inzage in uw gegevens 

Wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij EVN bekend zijn? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. 

Recht op het verwijderen van gegevens 

U heeft recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking. EVN kan echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. 

Contact opnemen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen met EVN: secretariaat@explosievenveilignederland.nl

Cookiebeleid en -verklaring

Onderstaande is van toepassing voor de website www.explosievenveilignederland.nl

Om de website te verbeteren maakt explosievenveilignederland.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die een website plaatst op de computer, tablet of telefoon van de bezoeker. De cookieverklaring past EVN, wanneer nodig, aan de regelgeving aan. 

Cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Zo kunnen wij niet tot individueel niveau gegevens bekijken. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens of IP-adressen. Explosievenveilignederland.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via uw browserinstellingen kunt u het gebruik van cookies uitschakelen. Selecteer de browser die u gebruikt en lees vervolgens de instructies om de cookies uit te schakelen. Wanneer u de cookies uitschakelt werkt de website explosievenveilignederland.nl optimaal.